ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ 9 M စီမံခန္႔ခြဲမႈ


မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္
စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာင္းမြန္ျခင္းဟာ
အသက္ေသြးေၾကာတမွ် အေရးပါလ်က္ရွိပါတယ္။

လုပ္ငန္းႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ
စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ကင္းလြတ္တာမရွိပါ။

ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ
Project ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္
ရွိၾကရာ POLC နည္းစဥ္အတိုင္း စနစ္တက်
လည္ပတ္ေနတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Fayola ရဲ႕ POLC Management Process ကို
နားလည္သေလာက္ရွင္းျပရရင္

P – Planning
O – Organizing
L – Leading
C – Controlling တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။


Planning

ဒီအဆင့္မွာ တိက်ေရရာတဲ့ လုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္
ပန္းတိုင္ကို ခ်မွတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရည္ရြယ္ခ်မွတ္ထားတဲ့ပန္းတိုင္ကို ဘယ္ပံု၊ ဘယ္နည္း
နဲ႔ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ စနစ္တက်အေကာင္
အထည္ေဖာ္ႏိုင္မယ့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြ
ကို ႀကိဳတင္ေရးဆြဲထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Planning အဆင့္ဟာ လုပ္ငန္းတစ္ခုမစတင္မီ ေသခ်ာအခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့အဆင့္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Organizing

လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ Resource ေတြကို
ႀကိဳတင္ရွာေဖြ၊ စုေဆာင္းၿပီး စနစ္တက်ေနရာခ်
တာဝန္ခြဲေဝေပးရတဲ့အဆင့္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအဆင့္မွာ သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္၊ လုပ္သားအင္အား၊
Client စတဲ့ Stakeholder ေတြအျပင္
တည္ေဆာက္ေရးပစၥည္းေတြ ယာဥ္ယႏၱရားစသျဖင့္
ပါဝင္တယ္။

Leading

Planning အဆင့္မွာ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့လုပ္ငန္း
ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို
စနစ္တက်ဦးေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေပးရတဲ့
အဆင့္ျဖစ္ပါတယ္။

Controlling

လုပ္ငန္းကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး လို
အပ္ရင္လိုအပ္သလို ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲရမယ့္
အဆင့္ျဖစ္ပါတယ္။

အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ POLC နည္းစဥ္ေတြမွာ
မျဖစ္မေနစီမံခန္႔ခြဲရမယ့္ M 9 လံုးရွိပါတယ္။

အဲဒါေတြကေတာ့
1. Man
2. Material
3. Machine
4. Method
5. Money
6. Mindset
7. Marketing
8. Minute
9. Measurement တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

1. Man

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ လူသားအရင္းအျမစ္
(Human Resources) ကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဟာ
လြယ္ကူ႐ိုးရွင္းတဲ့ကိစၥတစ္ရပ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

ေအာက္ေျခေန႔စားလူၾကမ္းကေန Engineer, Designer, Client ေတြအထိ လူတန္းစားအလႊာ
အသီးသီး မတူညီတဲ့ပတ္ဝန္းက်င္ မတူညီတဲ့
ပညာအရည္အခ်င္း မတူညီတဲ့အေတြ႕အႀကံဳကလာတဲ့
လူေတြနဲ႔ အဆင္ေျပစြာေျပာဆိုဆက္ဆံၿပီး
လုပ္ငန္းကိုစနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈဟာ
စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္လိုပါပဲ။

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာမွာ ၎တို႔ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ stakeholder ေနရာမွ ပါဝင္ေနပါတယ္။
လုပ္သားမတည္ၿမဲတတ္ျခင္း၊ ပညာရွင္အေျပာင္းအလဲ၊
Client ရဲ႕သေဘာထား စသျဖင့္ အေျခအေန
အရပ္ရပ္ကိုသံုးသပ္ေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့အခက္အခဲ၊ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို
ႀကိဳတင္သံုးသပ္ထားသင့္ၿပီး ေျဖရွင္းရမယ့္
နည္းစဥ္ေတြကို အေျဖရွာထားဖို႔လိုပါတယ္။

လုပ္သားေကာင္းေတြတည္ၿမဲဖို႔အတြက္ Activation ေလာက္နဲ႔ရပ္တန္႔မေနဘဲ
Motivation နည္းလမ္းေတြကိုပါ
ရွာေဖြႀကံဆအသံုးခ်တတ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

2. Material

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ အသံုးျပဳမယ့္
Material ေတြကို အေလအလြင့္နည္းေအာင္
စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း၊
အက်ိဳးရွိေအာင္အသံုးခ်ျခင္းစတာေတြကို
စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အသံုးျပဳမယ့္ Construction Materials ေတြဟာ
စံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႔ျပည့္စံုျခင္းရွိ၊ မရွိ လိုအပ္ရင္လိုအပ္သလို
စစ္ေဆးၾကည့္ရ႐ႈရမွာျဖစ္ပါတယ္။

3. Machine

လုပ္ငန္းႀကီးေလေလ Machine ေတြရဲ႕
ပါဝင္မႈကလည္း ႀကီးမားလာပါလိမ့္မယ္။
Machine ေတြကို စနစ္တက်အက်ိဳးရွိရွိ
အသံုးခ်တတ္ဖို႔၊ အႏၱရာယ္ကင္းစြာသံုးစြဲတတ္ဖို႔
Labor ေတြကို ပညာေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစစ္ေဆးေနဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။

4. Method

တည္ေဆာက္ေရးနည္းစဥ္ေတြဟာ စနစ္တက်ရွိဖို႔
လိုသလို မွန္ကန္တိက်ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။

တစ္ခါတစ္ရံ ကာလ၊ ေဒသ၊ ပေယာဂ ေပၚမူတည္ၿပီး Method တခ်ိဳ႕ေျပာင္းႏိုင္ပါတယ္။

၁။ ကာလေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲျခင္း

ဥပမာ – ေႏြရာသီမွာ ေျမႀကီးတူးလုပ္ငန္းလုပ္ဖို႔
မူလကရည္ရြယ္ခဲ့ေပမဲ့ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္
လုပ္ငန္းေႏွာင့္ေႏွးၿပီး မိုးတြင္းမွာ ေျမႀကီးလုပ္ငန္းစတဲ့
အခါ ေျမတူးပံုတူးနည္းလည္း ေျပာင္းလဲ
သြားႏိုင္ပါတယ္။

လိုအပ္ရင္ ေျမကာနံရံေတြပါ
တည္ေဆာက္ဖို႔လိုပါတယ္။

ဒါက Method ေျပာင္းလဲတတ္ျခင္းရဲ႕
ဥပမာတစ္ခုပါ။

၂။ ေဒသေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲျခင္း

သက္ဆိုင္ရာ ေဒသဥပေဒေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊
ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊
ပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊
ေဒသခံလုပ္သားအေလ့အထေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊
လုပ္ငန္းရဲ႕ Method ေျပာင္းလဲတတ္ပါတယ္။

Estimate တြက္ခ်က္ရာမွာ ေဒသအေျပာင္းအလဲေပၚ
မူတည္ၿပီး လုပ္သားေဈးႏႈန္း၊ ပစၥည္းေဈးႏႈန္းေတြ
အေျပာင္းအလဲရွိတတ္တာကို သတိျပဳရပါမယ္။

၃။ ပေယာဂဝင္ျခင္း

လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ကိုင္ေနစဥ္မွာ
အေႏွာင့္အယွက္တခ်ိဳ႕ရွိတတ္ပါတယ္။

ဥပမာ- မူလက Concrete ကို Batching Plant က
မွာယူေလာင္းဖို႔စီစဥ္ထားေပမယ့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ Batching Plant က မွာယူလို႔
မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့အခါ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ
ရဲ႕လမ္းၫႊန္မႈကိုခံယူၿပီး Site Mix နဲ႔လိုအပ္တဲ့
Strength ရေအာင္ Concrete ေလာင္းရမယ့္
နည္းလမ္းေတြ ေျပာင္းလဲရမွာျဖစ္ပါတယ္။

5. Money

လုပ္ငန္းတစ္ခုကိုလည္ပတ္ေစတဲ့
အဓိကယႏၲရားကေတာ့ Money ပဲျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းအတြက္ ဘတ္ဂ်က္အေနအထားကို Planning အဆင့္မွာကတည္းက
စနစ္တက်ေသခ်ာစြာ တြက္ခ်က္ထားရမွာျဖစ္ၿပီး
က်႐ံႈးႏိုင္တဲ့လုပ္ငန္းဆို ႀကိဳတင္ေရွာင္ရွားရပါမယ္။

လုပ္ငန္းရဲ႕ဘတ္ဂ်က္အေျခအေနဟာ POLC အဆင့္
၄ ဆင့္လံုးမွာပါဝင္ေနမွာျဖစ္ၿပီး အစဥ္အၿမဲ
ထိန္းေက်ာင္းေစာင့္ၾကည့္သံုးစြဲေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

6. Mindset

လံုးဝအေရးႀကီးပါတယ္။ Mindset ဟာ သူမ်ားကိုစီမံ
ခန္႔ခြဲတာနဲ႔မတူပါဘူး။ ကိုယ့္စိတ္ကို ကိုယ္ျပန္ၿပီး
စီမံခန္႔ခြဲရတာမ်ိဳးပါ။

တစ္ခါတေလ မထင္မွတ္ထားတဲ့ရလဒ္ေတြ
အခက္အခဲေတြရင္ဆိုင္ရမယ့္ ကိုယ္က်င့္တရားေတြကို
တရားနည္းလမ္းက်က်နဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ကိုယ္က်င့္တရားကို
မထိခိုက္ေစဘဲ ေျဖရွင္းျခင္းဟာ Leader ေကာင္း
တစ္ေယာက္ရဲ႕အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

7. Marketing

Construction မွမဟုတ္ပါဘူး။
ဘယ္လုပ္ငန္းပဲလုပ္လုပ္ Marketing က
အေရးႀကီးပါတယ္။

ဘာေတြဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း
အလုပ္အပ္မယ့္ Client မရွိရင္ ဘာမွလုပ္လို႔မရပါဘူး။
ကိုယ့္လုပ္ငန္းကိုအမ်ားသိေအာင္၊
ဂုဏ္သတင္းေမႊးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနဖို႔လိုပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လက္ရွိလုပ္ငန္းအရည္အေသြးကို
ေကာင္းမြန္စြာစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ျခင္းက ေနာက္ထပ္လုပ္ငန္း

အသစ္ေတြရရွိေစဖို႔ အေထာက္အကူ
ေကာင္းေကာင္းေပးပါလိမ့္မယ္။
မွတ္တိုင္ေကာင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါလိမ့္တယ္။

လူသတင္းလူခ်င္းေဆာင္သလို Network
တစ္ခုရသြားပါလိမ့္မယ္။

လုပ္ငန္းရဲ႕အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္တဲ့အတြက္
ေဈးကြက္ကိုလည္း ေသခ်ာသုေတသနျပဳ
ေလ့လာေနဖို႔လိုပါတယ္။

SWOT လို႔ေခၚတဲ့
Strength
Weak
Opportunities
Threats စတာေတြကို ကိုယ့္အဖြဲ႔အစည္းနဲ ့
တျခားကိုယ္နဲ႔ယွဥ္ၿပိဳင္ေနတဲ့ၿပိဳင္ဘက္ေတြၾကား
ကြာဟခ်က္ေတြႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေနဖို႔လိုပါတယ္။


သတိျပဳရမွာကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕အဓိကၿပိဳင္ဘက္ေတြ
ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရင္း နည္းပညာအသစ္နဲ႔
႐ုတ္တရက္ဝင္ေရာက္လာတတ္တဲ့
ၿပိဳင္ဘက္ငယ္ေတြလည္း သတိထားရပါမယ္။

IBM နဲ႔ Fujitsu ယွဥ္ၿပိဳင္ေနစဥ္မွာ Microsoft ဟာ
ဂိုေဒါင္တစ္ခုထဲမွာ႐ုန္းကန္ေနရတာကို သတိျပဳပါ။

ယခု Microsoft ရဲ႕ၾကြယ္ဝမႈကိုျမင္ရရင္ နည္းပညာ
သစ္နဲ႔ ၿပိဳင္ဘက္ငယ္ေတြဟာ ေလွ်ာ့တြက္လို႔မရမွန္း သိပါလိမ့္မယ္။

Marketing ရဲ ့အေျခခံသေဘာတရား 4P (Product, Price, Place, Promotion) ကိုလည္း
စနစ္တက်အသံုးခ်ၿပီး ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕ Marketing
အေနအထားကို တိုးခ်ဲ႕လို႔ရပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဟာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
ျဖစ္တဲ့အတြက္ အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ 4P အျပင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 5P ကိုလည္း စနစ္တက်
စီမံခန္႔ခြဲဖို႔လိုပါတယ္။8. Minute

လုပ္ငန္းတစ္ခုဟာ Planning အဆင့္မွာထဲက
ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ၿပီးစီးဖို႔လိုပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ Minute တိုင္းဟာ တန္ဖိုးရွိေနပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာေလ မေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ဆံုး႐ံႈးမႈေတြ၊
အေလအလြင့္ေတြ၊ ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ေပၚ
လာႏိုင္ပါတယ္။
Client ေတြရဲ႕ စိတ္ပ်က္မႈေတြျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိရွိ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ဖို႔
လိုအပ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္း Delay ျဖစ္ေစတဲ့
အေၾကာင္းအရာေတြကို ႀကိဳတင္တြက္ဆထားၿပီး
ေျဖရွင္းဖို႔နည္းလမ္းေကာင္းေတြကို
ရွာေဖြထားရပါမယ္။

9. Measurement

ကိုယ္တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့
အေဆာက္အဦေတြရဲ႕အတိုင္းအတာ၊
အရည္အေသြးဟာျပည့္ဝမွန္ကန္ေနဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဒီမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ Measurement ကေတာ့
ဒီေလာက္ပဲဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။

လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈႏႈန္းကို တိုင္းတာတဲ့ Measurement ကိုပါ ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းရဲ႕အလံုးစံုအရည္အေသြးကိုပါ
တိုင္းတာဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕တိုးတက္ႏႈန္းနဲ႔ အရည္အေသြးေလ်ာ့
က်သြားသလား။ တိုးတက္လာသလား၊ ရပ္တန္႔ေန
သလားသိဖို႔အတြက္ ကိုယ္ပိုင္စံသတ္မွတ္ထားတဲ့
အတိုင္းအတာတစ္ခုေတာ့ ရွိေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။

POLC နည္းစဥ္မွာပါဝင္ေနတဲ့ 9M ကို
စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲရင္း PESTLE လို႔ေခၚတဲ့


Political
Economic
Social
Technological
Legal
Environment စတာေတြကို ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာရင္း Planning ကို ေသခ်ာအခ်ိန္ယူေရးဆြဲဖို႔၊
Plan တစ္ခုတည္းမသြားဘဲ လိုအပ္ရင္လိုအပ္သလို Plan B, Plan C ေတြပါ ေရးဆြဲထားဖို႔
အႀကံျပဳတိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

BTech Tin Ko Ko

(Civilization Magazine မွာ
 ေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္)

Article

Video Tutorial