ျမိဳ ့ျပအင္ဂ်င္နီယာမ်ား ေလ့လာထားသင့္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ား


Myanmar National Building Code (MNBC)
CQHP Guidlines
အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ဥပေဒမ်ား                                                                                                     
အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား
ျမိဳ ့ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္ ့ခြဲမွဳဌာန နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

Article

Video Tutorial