ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ စာအုပ္

Slab အမ်ိဳးမ်ိဳး တြက္ခ်က္ျခင္း design လုပ္ျခင္းမွသည္
Footing အမ်ိဳးမ်ိဳးတြက္ခ်က္ျခင္း design လုပ္ျခင္း အထိ ပါဝင္သည္။

စာမ်က္ႏွာ ၅၈ မ်က္ႏွာသာ ပါဝင္သည္။

DOWNLOAD


Article

Video Tutorial